Sản phẩm cho cuộc thi "Viết chữ đẹp" , " Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Bộ sản phẩm chính sử dụng trong vòng trung kết cuộc thi